Dự kiến hỗ trợ đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và cai nghiện ma túy tại gia đình
Thứ 5, 22 Tháng 12 2011 02:13
Liên cơ quan Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng.
Theo đó, dự thảo quy định người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm được hỗ trợ tiền ăn với mức 360.000 đồng/người/tháng. Đồng thời, người nghiện ma tuý được hỗ trợ thuốc hỗ trợ cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị các bệnh cơ hội khác với mức 650.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định...
Bên cạnh đó, dự thảo quy định về hỗ trợ tiền mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết với mức 400.000 đồng/người/năm hoặc lần chấp hành quyết định đối với đối tượng thời gian chấp hành quyết định dưới 1 năm. Dự thảo còn quy định người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm, nếu chưa qua đào tạo nghề, có nhu cầu học nghề được hỗ trợ kinh phí học nghề trình độ sơ cấp nghề mức 1.000.000 đồng/người; không hỗ trợ tiền học nghề cho những đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm từ lần thứ 2 trở đi.
Chế độ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng
Về chế độ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, dự thảo nêu, người nghiện ma tuý cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình và cộng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật được hỗ trợ một lần tiền thuốc điều trị cắt cơn nghiện ma túy mức 400.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.
Còn người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật được hỗ trợ: Tiền thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy với mức 400.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định; và hỗ trợ tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung mức 40.000 đồng/người/ngày, thời gian tối đa không quá 15 ngày.
(Theo VGP News)
Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: