Đơn giản hóa 30% các quy định về TTHC
Thứ 5, 14 Tháng 1 2010 14:47
         Những thủ tục hành chính (TTHC) rườm rà ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội đã được cắt bỏ trong  năm 2009. Năm 2010 sẽ đơn giản hóa ít nhất 30% các quy định về TTHC. Đó là mục tiêu đặt ra của Bộ Nội vụ.

Thủ tục cấp hộ chiếu đã được cải tiến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. 


        Trong năm 2009, số lượng các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành khá nhiều, từng bước khắc phục tình trạng thiếu luật để điều chỉnh các quan hệ kinh tế, xã hội trong nhiều lĩnh vực. Các văn bản ban hành có chất lượng hơn, có bản đã thể hiện được tinh thần cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, tăng cường thể chế về quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phân cấp, đặc biệt là đơn giản hóa TTHC.

         Kết quả về cải cách TTHC, thực hiện cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông", đến nay đã thực hiện xong giai đoạn 1 của Đề án đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, theo đó có trên 5.700 TTHC, trên 9.000 văn bản quy định và trên 100.000 biểu mẫu TTHC.

         Thời gian qua, các địa phương, đơn vị cũng đã đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ cho bộ phận "một cửa", “một cửa liên thông”. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, TTHC đã được công khai trên cổng thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các TTHC.

           Đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường đã được triển khai tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương, khắc phục sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các cấp chính quyền, đồng thời góp phần nâng cao năng lực của bộ máy nhà nước.

         Cùng với những kết quả trên, việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong hoạt động quản lý nhà nước đã được triển khai mạnh mẽ.

         Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong cải cách TTHC như một số cán bộ công chức, người đứng đầu có quan hành chính vẫn chưa nhận thức, quan tâm đầy đủ về việc này. Một số địa phương còn chậm triểm khai, hoặc chưa đạt kết quả tốt trong việc thực hiện cơ chế “một cửa” và "một cửa liên thông" theo mẫu hiện đại. Cán bộ làm công tác cải cách hành chính ở một vài nơi còn hạn chế về năng lực, bên cạnh đó vẫn còn một số văn bản với những quy định chưa rõ ràng, thiếu đồng bộ...

        Năm 2010, sẽ thực hiện giao đoạn 2 của Đề án Đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý  nhà nước. Mục tiêu mà Bộ Nội vụ đặt ra trong giai đoạn này là phấn đấu đơn giản hóa 30% các quy định về TTHC.

Nguồn: Quốc Đô(ANTĐ)

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: