Tìm kiếm

Liên Kết Website


Thủ tục quản lý đối tượng sau cai nghiện ma tuý
Thứ 4, 03 Tháng 11 2010 22:55
 

             Ngày 01/11/2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy (Nghị định 94/2009/NĐ-CP). 
            Theo đó, việc xác định đối tượng bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý phải được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 Nghị định 94/2009/NĐ-CP. Hồ sơ của đối tượng cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (Trung tâm) gồm: hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh theo quy định tại Điều 9 Nghị định 135/2004/NĐ-CP hoặc Điều 16 Nghị định 43/2005/NĐ-CP; quyết định việc đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Điều 12 Nghị định 135/2004/NĐ-CP; tài liệu, hồ sơ quản lý học viên trong quá trình cai nghiện tại Trung tâm.
Về thi hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú và tại Trung tâm, Thông tư hướng dẫn như sau: trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý, giám đốc Trung tâm phải bàn giao người và hồ sơ cho UBND cấp xã nơi người đó cư trú. Trường hợp người sau cai nghiện có nơi cư trú không thuộc tỉnh, thành phố lập hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh thì giám đốc Trung tâm gửi hồ sơ cho UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú qua đường bưu điện. Người sau cai nghiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý có trách nhiệm tự khai báo với UBND xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú để được quản lý. UBND xã, phường, thị trấn nơi người sau cai nghiện cư trú có trách nhiệm tiếp nhận người và hồ sơ để áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý đồng thời thông báo bằng văn bản việc tiếp nhận cho cơ quan ban hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý và Trung tâm nơi lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện
ma tuý để phối hợp quản lý. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký./.