Tìm kiếm

Liên Kết Website


Dân sự
title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề danh mục
21 Nghị định số 138/2006/NĐ-CP, ngày 15 tháng 11 năm 2006 quy định chi tiết thi hành các quy định của bộ luật dМn sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
22 Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, ngày 15 tháng 06 năm 2004.
23 Nghị quyết số 742/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 24/12/2004 về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sựq uy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
24 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS.
25 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP, ngày 24 tháng 07 năm 2009 về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
26 Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP, ngày 21 tháng 7 năm 2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án
27 Thông tư liên tịch số 19/2008/TTLT-BTC-BTP, ngày 19/2/2008 hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan THADS và tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
28 Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BTP-BCA, ngày 29 tháng 08 năm 2006 hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự
29 Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTP-BNV, ngày 29 tháng 03 năm 2007 hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
30 Thông tư số 06/2008/TT-BTP, ngày 26 tháng 9 năm 2008 hướng dẫn một số nội dung về tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương
31 Thông tư số 06/2007/TT-BTP, ngày 05 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự
32 Quyết định số 1549/QĐ-BTP, ngày 22/10/2007 của Bộ Tư pháp ban hành bảng chấm điểm thi đua đối với Sở tư pháp, Cơ quan thi hành án dân sự địa phương
33 Quyết định số 1501/2008/QĐ-BCA, ngày 10 tháng 09 năm 2008 của Bộ Công an ban hành Quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc CAND
34 Quyết định số 224/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 02 năm 2009 phê duyệt đề án “thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh”
35 Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 06 năm 2007 về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thẩm tra viên thi hành án dân sự
36 Quyết định số 73/2007/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 05 năm 2007 về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự
37 Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 03 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp
38 Nghị quyết số 24/2008/QH12, ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc Hội về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự
39 Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP, ngày 25 tháng 9 năm 2008 hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước
40 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự.
 
« Bắt đầuPrev123NextCuối »