Tìm kiếm

Liên Kết Website


Thông báo lưu trú
Thứ 6, 02 Tháng 8 2019 10:03

Thủ tục

Thông báo lưu trú

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú thì phải làm thủ tục đăng ký lưu trú.

* Đại diện gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác khi có người đến lưu trú có trách nhiệm:

Đề nghị người đến lưu trú xuất trình một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân; hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng; giấy tờ tùy thân khác hoặc giấy tờ do cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp. Đối với người dưới 14 tuổi đến lưu trú thì không phải xuất trình các giấy tờ nêu trên nhưng phải cung cấp thông tin về nhân thân của người dưới 14 tuổi.

* Trường hợp người đến lưu trú tại nhà ở của gia đình, nhà ở tập thể mà chủ gia đình, nhà ở tập thể đó không cư trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn.

Bước 2: Trước 23 giờ hàng ngày, cán bộ tiếp nhận thông báo lưu trú tại các địa điểm ngoài trụ sở Công an xã, phường, thị trấn phải thông tin, báo cáo số liệu kịp thời về Công an xã, phường, thị trấn; những trường hợp đến lưu trú sau 23 giờ thì báo cáo về Công an xã, phường, thị trấn vào sáng ngày hôm sau. Người tiếp nhận thông báo lưu trú phải ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại trụ sở tiếp nhận thông báo lưu trú của Công an xã, phường, thị trấn;

- Gọi điện đến số điện thoại của Công an xã, phường, thị trấn;

- Qua mạng internet, mạng máy tính nếu Công an xã, phường, thị trấn cung cấp địa chỉ internet, địa chỉ mạng máy tính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Nếu khai báo trực tiếp:

- Sổ tiếp nhận lưu trú của Công an xã, phường, thị trấn, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác có ghi đầy đủ thông tin của người lưu trú.

Thời hạn giải quyết

Giải quyết ngay.

Đối tượng thực hiện

Công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình mà không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.

Cơ quan thực hiện

Công an xã, phường, thị trấn và các điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do Công an xã, phường, thị trấn quyết định.

Kết quả thực hiện

Ghi tên vào Sổ tiếp nhận lưu trú.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013);

- Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư 61/2014/TT-BCA ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.