Công An Tỉnh Bình Thụân
Địa chỉ:
Trụ sở CA Bình Thuận, đường Tôn Đức Thắng

Telephone: 0252.3428168
Fax: 858xxx
http://www.conganbinhthuan.gov.vn