Tìm kiếm

Liên Kết Website


Triển khai thi hành các đạo luật trong lĩnh vực tư pháp
Thứ 2, 02 Tháng 5 2016 14:30

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 7 bộ luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi), Luật Tố tụng Hành chính (sửa đổi), Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự  và các Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành bộ luật, luật, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Những bộ luật, luật quan trọng nói trên được Quốc hội thông qua theo tinh thần Hiến pháp 2013, là những đạo luật tiếp tục thể chế hóa những quan điểm của Đảng về Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Riêng Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung mang tính đột phá, đổi mới cơ bản về chính sách hình sự; về vấn đề tội phạm và hình phạt, thể hiện sâu sắc chính sách nhân đạo, đề cao hiệu quả phòng ngừa, tăng cường tính hướng thiện trong xử lý người phạm tội và bổ sung quy định tội phạm đối với những hành vi nguy hiểm cho xã hội mới xuất hiện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế. Bộ luật cũng quy định hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người có thẩm quyền trong thực thi pháp luật mà phạm tội; những người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội…

Để thống nhất nhận thức và triển khai hiệu quả các đạo luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chỉ thị yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng các đạo luật đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là những quy định mới, các quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2016 và năm 2017, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao ý thức chấp hành pháp luật. Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến các đạo luật vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan để quán triệt trong toàn thể đảng viên, cán bộ công chức nhằm nâng cao nhận thức, gương mẫu chấp hành pháp luật.

Các cơ quan tư pháp khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các đạo luật nêu trên. Trong quý II/2016, tập trung quán triệt, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra, truy tố, xét xử, bào chữa, giám định tư pháp, báo cáo viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý… để nắm vững các quy định mới của pháp luật để áp dụng và thực hiện có hiệu quả.  Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp, nhất là ngành tòa án và cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện. Tập trung đúng mức công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ có chức danh tư pháp. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và giải quyết các vụ án dân sự, hành chính; kiên quyết không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm; tập trung rà soát những vụ việc phức tạp, vụ việc còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm không để kéo dài. Trong năm 2016 tiến hành rà soát toàn diện các văn bản liên quan đến các đạo luật do cơ quan, tổ chức mình ban hành hoặc phối hợp ban hành; các văn bản quy phạm pháp luật do liên ngành tư pháp Trung ương ban hành có nội dung liên quan đến đạo luật để sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Các cơ quan truyền thông, báo, đài phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền nội dung các đạo luật, nhất là các nội dung mới đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; kịp thời phản ánh tình hình triển khai thi hành các đạo luật tại các địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Triển khai tuyên truyền, thực hiện tốt các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp sẽ là cơ sở quan trọng cho cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời, tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện đạt hiệu quả các bộ luật, luật tại địa phương.

Thế Nam (B.T)

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: