Lĩnh vực AN NINH TRẬT TỰ
Thứ 2, 29 Tháng 6 2009 23:46

Thông tư số 30/2007/TT-BCA-C11 ngày 12/12/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 150/2005/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, ATXH.  Thông tư này thay thế Thông tư số 01/TT-BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ngày 20/01/1997 hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Xem nội dung Thông tư số 30/2007/TT-BCA-C11 tại đây.

Nghị định số 150/2005/NĐ-CP, ngày 12 tháng 12 năm 2005  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

 

Nghị định  số 127/2006/NĐ-CP, ngày 27 tháng 10 năm 2006 quy định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

 

Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA, ngày 20 tháng 11 năm 2009 hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA, ngày 29 tháng 12 năm 2006  hướng dẫn công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội.

 

Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTĐL, ngày 22 tháng 07 năm 2009 hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch

 

Thông tư số 78/2002/TT-BTC, ngày 11 tháng 9 năm 2002 của bộ tài chính số 78/2002/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2002 về qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

 

Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 

Nghị định số 38/2005/NĐ-CP, ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

 

Nghị định số 38/2006/NĐ-CP, ngày 17 tháng 04 năm 2006  của chính phủ số về bảo vệ dân phố

Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC, ngày 01 tháng 3 năm 2007 hướng dẫn thực hiện nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của chính phủ về bảo vệ dân phố