Lĩnh vực MÔI TRƯỜNG
Thứ 3, 30 Tháng 6 2009 14:38
            Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2010 và thay thế Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục gồm 05 mẫu biên bản và 14 mẫu quyết định.
  
         Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/2/2009 hướng dẫn quan hệ phối hơp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2009. Xem nội dung Thông tư này tại đây.

         
Luật Bảo vệ môi trường

         
Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

         
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

        
 Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

         
Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ tài nguyên môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.

       
  Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

          Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

          Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT ngày 05/10/2009 của  Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.

 

           Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/8/2007 của Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu.

          
Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV
ngày 27/12/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về BVMT.

        . Thông tư số 20/2009/TT-BTNMT, ngày 05/11/2009 quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

          Thông tư số 21/2009/TT-BTNMT, ngày 05/11/2009 quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

           Thông tư số 22/2009/TT-BTNMT, ngày 11/11/2009 quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ đá sét

          . Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT, ngày 04/11/2009hướng dẫn phối hợp giữa sở công thương với sở tài nguyên và môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương

          . Thông tư số 71/2009/TT-BTNMT, ngày 10/11/2009 ban hành “danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại việt nam”.